OUTDOOR SWITCH DISCONNECTORS - RNO

 - RNO 12-36

Раставувачите од типот RNO фамилијата се фабрично произведени и тестирани уреди за видливо одвојување од деловите под напон кај воздушните среднонапонски водови.

Истите се проектирани и произведени во согласност со МКС и 1ЕС стандарди.

Раставувачите од типот RNO ce употребуваат за обезбедување на видливо изолационо растојание кај воздушни среднонапонски водови, кога истите се во безнапонска состојба.

Како изолација се вградени силиконски изолатори. Наменети се за хоризонтална и вертикална монтажа.

Се произведуваат во следните варијанти:

 12 kV  24 kV  
 RNO 12/630-400  RNO 24/630-400  обичен со опруга
 RNO 12/630-400-UH  RNO 24/630-400-UH  трафо
 RNO 12/630-400-ET-VT  RNO 24/630-400-UH  со ножеви за заземјување

 

 - RNO 6 12-24

 

Раставувачите одтипот RNO б се употребуваат за обезбедување на видливо изолационо растојание кај воздушни среднонапонски водови кога истите се во безнапонска состојба.

Меѓуполното растојание кај овие раставувачи е поголемо и може да се подесува, со што е овозможено обезбедување на потребен електричен распон во распоните на водот.

Како изолација се вградени силиконски изолатори Наменети се за хоризонтална монтажа. 

 Номинални големини  IEC
 Тип

 RNO 12

 RNO 6-12

 RNO 24

 RNO 6-24

 RNO 36
 Номинален напон  Un(kV)  12  24  36
 Номинална фреквенција (Hz)  50-60
 Номинална нормална струја In(A)      630   
 Номинална кусотрајна поднослива струја Ith(kA)      20   
 Способност на прекинување на претежно активно оптоварување Il(A)  26  10  10 
 Меѓуполно растојание
 Тип   12 24  
 RNO 400 500
 RNO 6 600 700

       

  - RNO-K 12-24

 

Раставувачите од типот RNO-K ce произведуваат и тестираат согласно МКС и 1ЕС стандарди.

Истите се употребуваат за исклучување - вклучување на погонската струја и обезбедување на видливо изолационо растојание кај среднонапонските воздушни водови.

Како медиум за гасење на електричниот лак се користат комори кои работаат на принципот на гасен генератор.

Како изолација се вградени силиконски изолатори. Наменети се за хоризонтална и вертикална монтажа.