ДАЛЕКОВОДИ

 

Во областа на пренос и инфраструктура на електричната енергија значајно место зазема секторот за изградба на далеководни линии.

За извршување на овие активности Инжинеринг ДАСС поседува високо специјализиран стручен тим опремен со комплетна техничка опрема. Со големото искуство ние овозможуваме поддршка во сите сегменти на работата и реализација на:

- воздушни ДВ линии до 400 kV

- подзмени кабловски линиии до 220 kV

- челични антенски столбови

Притоа, клучен фокус е да се изградат објекти според технички нормативи и проектни барања. Под контрола на врвни професионалци се задоволуваат сите безбедносни мерки и заштита на вработените, кои добиваат поддршка во сите сегменти на работењето. При реализација опфатени се  процесите од градежни работи, монтажа на челична конструкција, електромонтажни работи на опрема и проводници, проверка и завршно тестирање.