ТРАФОСТАНИЦИ

При реализацијата на објекти наш клучен аспект е да се фокусираме на клиентот и на искуството стекнато со изведба на енергетски објекти. Во фокусот на нашата компанија е навремено, квалитетно изведување на објекти од повеќе напонски нивоа согласно пропишаните стандарди и нормативи.

  • столбни бетонски и челични ТС 
  • среднонапонски ТС до 20 kV
  • високонапонски ТС до 400 kV   

Поседуваме тим од инжeнерски експерти за реализација на проекти во сите фази на проектирање и изведување. Опфатени се сите сегменти согласно проектните барања и професионални услуги за подршка на широк опсег на активности :           

  • автоматика
  • комбинирана заштита
  • среднонапонска и нисконапонска опрема
  • високонапонска опрема 
  • трансформатор и врски 
  • носечка конструкција

Комплетно се опфатени сите фази од монтажа на примарна и секундарна опрема при изработка на примарните и секундарните врски согласно техничките прописи и стандарди. Работите се реализираат по барање по принцип клуч на рака.