Трополни раставувачи за внатрешна монтажа тип TKL

Раставувачите од типот TKL ce произведуваат и тестираат согласно МКС и 1ЕС стандардите. Се употребуваат за прекинување, спроведување и вклучување на номиналните погонски струи во среднонапонски струјни кола. Се вградуваат во среднонапонски ќелии за внатрешна монтажа. Како медиум за гаснење на електричниот лак се користат комори кои работаат на принципот на гасен генератор. Се произведуваат во мини и нормални верзии од 12 KV u 24 KV.