Лимени блиндирани трафостаници ЛБТ(630-К, 630. 1000)

Лимените трафостаници се изработуваат од профилирана рам конструкција обложена со лимени табли. Се изработуваат во складност со барањата и прописите кои важат и за монтажно бетонските трафастаници.                                 

Елементите на куќиштето се изведени од челичен лим со дебелина до 4мм антикорозивно заштитени со  лак во прав кој е електростатски нанесен, со бoja RAL 7035.

Трафостаницата се монтира на подготвена бетонска основа. Основата е израсотена според посебен градежен проект во склад со теренот.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Напонско ниво kV 12-24kV
Тип на трафостаница   ЛБТ 630К ЛБТ 630 ЛБТ 1000
Номинална снага kVA 630 630 1000
Моќност на куса врска MVA 250/500
Едноминутен испитен напон на 50 Hz kV 70/125
Импулсен напон 1,2/50 sec kV 28/50
Димензии A mm 2000 3000 3300
B mm 2000 1800 2100
C mm 2300 2300 2320