ОСВЕТЛУВАЊЕ

Инжинеринг ДАСС дел од услугите го насочува во секторот за осветлување и илуминација на инфраструктурни и деловни објекти. При тоа се става акцент да се задоволат барањата на сигурност, заштита или заштеда на енергија, автоматизација и влијанието врз животната средина.

Во овој домен вклучени се следните области:

- патишта и железници

- тунели

- транспортни системи и багери во рудници

- индустриски објекти

- објекти во високоградба

Индустриски построенија, современи сообраќајници, спортски објекти, стамбени и други градби кои бараат нови решенија и прилагодување на работата, кои мора да одговорат на други технички и економски барања. Стручниот и обучен тим се спремни во целост да ги реализираат успешно сите проекти.

Им помагаме на клиентите да се имплементираат проектите ефикасно, по најнови барања и со енергетски економични уградни системи и материјали.

  

  .